Forms

Mga Form ng Diborsiyo / Divorce Forms

Complaint for Divorce (no kids)

REKLAMO PARA SA DIBORSYO (Walang Anak)

Complaint for Divorce (with kids)

Reklamo para sa Diborsyo (May Mga Anak)

Answer and Counterclaim for Divorce (no kids)

SAGOT AT GANTING-PAGHAHABOL PARA SA DIBORSYO (Walang Anak)

Answer and Counterclaim for Divorce (with kids)

Sagot at Ganting-Paghahabol para sa Diborsyo (May Mga Anak)

Divorce Decree (no kids)

UTOS NG DIBORSYO (Walang Anak)

Divorce Decree (with kids)

Utos ng Diborsyo (May mga Anak)

Joint Petition for Divorce (no kids)

MAGKASAMANG PETISYON PARA SA DIBORSYO (Walang Anak)

Joint Petition for Divorce (with kids)

Magkasamang Petisyon para sa Diborsyo (May Mga Anak)

Joint Petition Decree of Divorce (no kids)

MAGKASAMANG PETISYON NA UTOS NG DIBORSYO (Walang Anak)

Joint Petition Decree of Divorce (with kids)

Magkasamang Petisyon na Utos ng Diborsyo (May mga Anak)

 

 Papeles para sa Kustodiya at Pagka-Ama / Custody - Paternity Forms

Complaint for Custody / Paternity

Reklamo para sa Kustodiya / Pagiging Ama

Answer & Counterclaim for Custody / Paternity

Sagot at Ganting-Paghahabol para sa Kustodiya / Pagkaama

Custody Decree

Utos sa Kustodiya

Paternity Order

Utos sa Pagka-ama

 

Mosyon para sa Pagdinig ng Korte / Motions

Motion for Temporary Custody, Child Support, Alimony, Exclusive Possession

Mosyon para sa Pansamantalang Kustodiya, Sustento sa Anak, Alimonya, Eksklusibong Pagmamay-ari

Motion to Modify Custody

Mosyon para Baguhin ang Kustodiya

Motion for Permission to Relocate

Mosyon para sa Pahintulot na Lumipat

Motion for an Order to Show Cause

Mosyon para sa Utos na Magpakita ng Dahilan

 

Mga Form ng Order ng Proteksyon / Protection Order Forms

Karahasan sa Tahanan

Application for Protection Order Against Domestic Violence

APLIKASYON PARA SA UTOS NG PROTEKSYON LABAN SA KARAHASAN SA TAHANAN 

Domestic Violence Protection Order Confidential Information Sheet

Kumpidensyal na Impormasyon sa Utos ng Proteksyon Hinggil sa Karahasan sa Tahanan

Uniform Child Custody Jurisdiction Enforcement Act Declaration (DV Protection Order)

Deklarasyon sa Batas ng Magkakaparehong Pagpapatupad ng Hurisdiksyon sa Kustodiya sa Bata (Utos ng Proteksyon Hinggil sa Karahasan sa Tahanan)

 

Panunubaybay, Panghaharas, Sekswal na Pag-atake, Pananakit sa mga Menor de edad

Application for Protection Order Against Stalking, Harassment, Sexual Assault, Harm to Minors

APLIKASYON PARA SA UTOS NG PROTEKSYON LABAN SA PAGMAMANMAN/PANGHAHARAS, SEKSWAL NA PAG-ATAKE, O PAMIMINSALA SA MGA MENOR DE EDAD

Stalking, Harassment, Sexual Assault, Minors Protection Order Confidential information Sheet

Kumpidensyal na Impormasyon Hinggil sa Utos ng Proteksyon sa Panunubaybay, Panghaharas, Seksuwal na Pag-atake, mga Menor

 

Sari-saring anyo / Miscellaneous Forms

Affidavit of Attempted Service

Apidabit ng Sinubukang Pagsisilbi

Affidavit of Due Diligence

Apidabit ng Nararapat na Pagsusumikap

Affidavit of Resident Witness

Apidabit ng Residenteng Saksi

Affidavit of Service

Apidabit ng Pagsisilbi

Alternate Service - Ex Parte Motion

Mosyon para sa Alternatibong Pagsisilbi

Alternate Service - Order 

Utos para sa Alternatibong Pagsisilbi

Alternate Service - Proof 

Katibayan ng Alternatibong Pagsisilbi

Answer

Sagot

Certificate of Mailing

Sertipiko ng Pagpapakoreo

Change of Address

Pagpapalit ng Address

Child Support Worksheet

 Worksheet ng Sustento sa Anak

Confidential Information Sheet (Domestic)

Kumpidensyal na Impormasyon (Pantahanan)

Fee Waiver Application

Aplikasyon para Magpatuloy bilang in Forma Pauperis

Fee Waiver Order

Utos na Magpatuloy Bilang in Forma Pauperis

Notice of Entry of Order / Judgment

Paunawa sa Pagpasok ng Utos / Hatol

Notice of Telephone Appearance

Paunawa sa Pagdalo sa Pamamagitan ng Telepono

Reply to Counterclaim

Tugon sa Ganting-habol

Request for Submission

Kahilingan para sa Pagsusumite

Summons

Mga Pagtawag

 

About This Website

This website is intended to provide general information, forms, and resources for people who are representing themselves in Nevada's courts without a lawyer. There may be additional information you need to know depending on where your case is being handled. If you will be representing yourself in Clark County or Washoe County, you should visit those self-help websites for specialized forms and instructions.