Forms

Sari-saring anyo / Miscellaneous Forms

Affidavit of Attempted Service

Apidabit ng Sinubukang Pagsisilbi

Affidavit of Due Diligence

Apidabit ng Nararapat na Pagsusumikap

Affidavit of Resident Witness

Apidabit ng Residenteng Saksi

Affidavit of Service

Apidabit ng Pagsisilbi

Alternate Service - Ex Parte Motion

Mosyon para sa Alternatibong Pagsisilbi

Alternate Service - Order 

Utos para sa Alternatibong Pagsisilbi

Alternate Service - Proof 

Katibayan ng Alternatibong Pagsisilbi

Answer

Sagot

Certificate of Mailing

Sertipiko ng Pagpapakoreo

Change of Address

Pagpapalit ng Address

Confidential Information Sheet (Domestic)

Kumpidensyal na Impormasyon (Pantahanan)

Notice of Entry of Order / Judgment

Paunawa sa Pagpasok ng Utos / Hatol

Notice of Telephone Appearance

Paunawa sa Pagdalo sa Pamamagitan ng Telepono

Paternity Order

Utos sa Pagka-ama

Reply to Counterclaim

Tugon sa Ganting-habol

Request for Submission

Kahilingan para sa Pagsusumite

Summons

Mga Pagtawag

 

Mga Form ng Order ng Proteksyon / Protection Order Forms

Domestic Violence Protection Order Confidential Information Sheet

Kumpidensyal na Impormasyon sa Utos ng Proteksyon Hinggil sa Karahasan sa Tahanan

Stalking, Harassment, Sexual Assault, Minors Protection Order Confidential information Sheet

Kumpidensyal na Impormasyon Hinggil sa Utos ng Proteksyon sa Panunubaybay, Panghaharas, Seksuwal na Pag-atake, mga Menorsa Panunubaybay, Panghaharas, Seksuwal na Pag-atake, mga Menor

Uniform Child Custody Jurisdiction Enforcement Act Declaration (DV Protection Order)

Deklarasyon sa Batas ng Magkakaparehong Pagpapatupad ng Hurisdiksyon sa Kustodiya sa Bata (Utos ng Proteksyon Hinggil sa Karahasan sa Tahanan)

 

About This Website

This website is intended to provide general information, forms, and resources for people who are representing themselves in Nevada's courts without a lawyer. There may be additional information you need to know depending on where your case is being handled. If you will be representing yourself in Clark County or Washoe County, you should visit those self-help websites for specialized forms and instructions.